Chladenie

Informácie pre technikov a osoby používajúce chladiace zariadenia, klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá obsahujúce fluórované skleníkové plyny

Nariadenie (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch obsahuje viaceré požiadavky na servisných technikov a prevádzkovateľov zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny (F-plyny), ako sú napríklad fluórované uhľovodíky (HFC).

Servisní technici a prevádzkovatelia

Servisní technici a prevádzkovatelia chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel musia zabezpečiť, aby sa zamedzovalo emisiám a aby dochádzalo k ich obmedzovaniu. Musia prijať ochranné opatrenia na zamedzovanie únikom. Predovšetkým potrebujú vedieť, či a ako často sa má kontrolovať, či v zariadení nedochádza k úniku, a musia viesť záznamy o týchto zásahoch. Po zistení úniku je potrebné opraviť ho bez zbytočného odkladu.

Servisní zamestnanci

Servisní zamestnanci musia mať osvedčenie, ktoré ich oprávňuje na inštaláciu, servis, údržbu, opravu alebo vyradenie zariadenia, ako aj na vykonávanie kontroly úniku a zhodnotenie plynu na konci životnosti.

Prevádzkovatelia

Prevádzkovatelia, ktorí prideľujú úlohy ako je inštalácia, servis, údržba, oprava a vyradenie, ako aj kontrola úniku a zhodnotenie plynu na konci životnosti, na iný podnik, sa musia uistiť, že tento podnik má osvedčenie.

V niektorých zariadeniach môžu byť nutné aj automatické systémy detekcie úniku. Konkrétne požiadavky závisia od veľkosti dávky F-plynu v zariadení meranej pomocou ekvivalentu CO2, čo sú jednotky, v ktorých sa vyjadruje potenciálny vplyv na globálne otepľovanie.

Pri každej kontrole zariadenia obsahujúceho súčasti, v ktorých sa nachádza F-plyn, servisné spoločnosti a prevádzkovateľ musia zabezpečiť, aby technický pracovník poverený touto úlohou mal príslušné osvedčenie týkajúce sa F-plynu alebo absolvoval odbornú prípravu pre tento typ zariadení. Okrem toho prevádzkovatelia všetkých druhov zariadení musia pred vyradením týchto zariadení prijať opatrenia na riadne zhodnotenie a/alebo zničenie F-plynov.

Nariadením sa takisto zavádza tzv. „postupné znižovanie HFC“. Postupné znižovanie HFC znamená, že ponuka HFC bude čoraz obmedzenejšia, najmä v prípade HFC s relatívne vysokým potenciálom globálneho otepľovania (GWP). Z tohto dôvodu prevádzkovatelia majú jasnú motiváciu investovať do zariadení využívajúcich plyn s najnižším možným vplyvom na globálne otepľovanie, vrátane tých, ktoré využívajú alternatívne plyny, ako sú uhľovodíky, amoniak a oxid uhličitý.

Čo je GWP (potenciál globálneho otepľovania)?

GWP sa používa ako parameter na označenie relevantnosti plynov z hľadiska otepľovania atmosféry. Vypočíta sa ako storočný potenciál otepľovania jedného kilogramu F-plynu vo vzťahu k jednému kilogramu CO2.

Potenciál globálneho otepľovania F-plynov sa zvyčajne pohybuje rádovo v tisícoch. Napríklad R404A (GWP 3 922) je 3 922 krát účinnejší skleníkový plyn ako CO2. Zamedzovanie úniku F-plynov do atmosféry je preto veľmi účinným spôsobom znižovania emisií, ktoré prispievajú k zmene klímy. O to dôležitejšie je, aby priemysel a prevádzkovatelia včas prešli na vysokoúčinné chladivá s nízkym až veľmi nízkym potenciálom globálneho otepľovania (GWP).

Postupné znižovanie

V rámci postupného znižovania sa množstvo HFC (vyjadrené v ekvivalente CO2) uvádzané na trh EÚ v období rokov 2015 – 2030 postupne zníži o 79 %.

Tento mechanizmus nezakazuje predaj žiadneho konkrétneho HFC. Vzhľadom na to, že celkove bude k dispozícii menej ekvivalentu CO2, sa však očakáva, že ceny sa postupne zvýšia, najmä v prípade HFC s vysokým GWP (a adekvátne vysokou spotrebou ekvivalentu CO2). Zvyšovanie cien pocítia prevádzkovatelia pri plánovaní budúcej údržby a servisu zariadení a systémov, ktoré obsahujú HFC.