Vykurovanie

Ako vlastne funguje tepelné čerpadlo vzduch – voda?

AKO VLASTNE FUNGUJE TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH – VODA?

Chladivo cirkulujúce v systéme prenáša a dopravuje teplo -> v odparovači (vonkajšej jednotke) tekuté chladivo mení skupenstvo a  pritom sa ukladá prijatá energia -> kompresor privádza chladiaci prostriedok na vyššiu úroveň tlaku a teploty.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda získava energiu zo vzduchu a  prenáša ju do vykurovacej sústavy. Túto funkciu preberá chladivo šetrné k  životnému prostrediu a  účinný kompresor. Teplo vznikajúce pri tomto procese sa prenáša do vodovodného systému prostredníctvom tepelného výmenníka. Týmto spôsobom sa úžitková a vykurovacia voda zohrieva na požadovanú teplotu. Tento energeticky úsporný systém pracuje efektívne aj pri vonkajších teplotách až -25°C.

 

100% ENERGIE ZO VZDUCHU

Tepelné čerpadlo vzduch-voda v  priemere vykuruje pomerom energie zo vzduchu a  elektrickej energie 4:1. To znamená, že 1 kWh prúdu zaistí v  priemere 4  kWh vykurovacieho výkonu. Priestorovo úsporný, účinný a  udržateľný systém v  porovnaní s konvenčnými systémami vykurovania.

Teraz veľmi horúci chladiaci prostriedok prúdi do kondenzátora (vnútornej jednotky), tepelného výmenníka, v ktorom sa prenesie získaná teplota okolia na vodu -> ochladením opäť skvapalnený chladiaci prostriedok môže po poklese tlaku a  teploty opätovne absorbovať teplo z okolia cez expanzný ventil a cyklus začína od začiatku.